cyberlock อาสา
Google Search

ชื่อโครงการ
“โครงการ Cyber Lock อาสา 
ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท

โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด”

( สนับสนุนโดย คุณ สุวิชัย เจนธนอรรถกิจ )

หลักการและเหตุผล
               
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา กว่า 10 ปี ในปีพ.ศ. 2554 บริษัทฯ ประสงค์จะทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน  และมีความต้องการช่วยเหลือ โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ   ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนา โรงเรียนโดยจะคำนึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงาน  ตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
3.2 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร
3.3 เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท
3.4 เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร