cyberlock อาสา
Google Search

โครงการ Cyber Lock อาสา ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท

โดย บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด”

( สนับสนุนโดย คุณ สุวิชัย เจนธนอรรถกิจ )

**********************

ประวัติบริษัท
               
บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด   ตั้งอยู่บนพื้นที่  10  กว่าไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 1/8, 1/10, 1/138 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกรรมการผู้จัดการ คุณสุวิชัย  เจนธนอรรถกิจ เป็นผู้ก่อตั้ง ซึ่งท่านมีประสบการณ์ และคลุกคลี อยู่ในวงการกุญแจเฟอร์นิเจอร์มานานกว่า 20 ปี ภายใต้แบรนด์ “Cyber Lock” ได้ดำเนินกิจการมาเป็น ระยะเวลากว่า 20 ปี

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้แก่
     1. กุญแจเฟอร์นิเจอร์ไม้
                2. กุญแจเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
                3. กุญแจตู้ไฟฟ้า
                4. กุญแจรถมอเตอร์ไซด์
                5. กุญแจตู้เซฟ
                6. กุญแจประตูอลูมิเนียม
                7. ชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆ