cyberlock อาสา
Google Search
 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554
*********************
 

โรงเรียน บ้านแม่ขุนตื่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
โต๊ะ - เก้าอี้ นัำกเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 150 ชุด
โรงเรียน บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่176 จังหวัดพิจิตร
สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 30 ชุด
โรงเรียน บ้านแสงดาวโนนธาตุ จังหวัดหนองบัวลำภู
ส่ิงที่ส่งเสริมพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน, พร้อมห้องสุขาสำหรับเด็กอนุบาลโต

โรงเรียน บ้านปากห้วยม่วง จังหวัดอุบลราชธาน

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
คอมพิวเตอร์จำนว 10 เครื่อง, รั้วโรงเรียน, และซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
โรงเรียน บ้านเปือยนาสูง จังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดใหม่, พร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน บ้านป่าไร่ จังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
สร้างถังน้ำประปา, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น
***********************