cyberlock อาสา
Google Search

 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554
*********************
 

โรงเรียน บ้านแม่ขุนตื่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
โต๊ะ - เก้าอี้ นัำกเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 150 ชุด