cyberlock อาสา
Google Search
 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554
*********************
 
โรงเรียน บ้านแสงดาวโนนธาตุ จังหวัดหนองบัวลำภู
ส่ิงที่ส่งเสริมพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน, พร้อมห้องสุขาสำหรับเด็กอนุบาล