cyberlock อาสา
Google Search

 

 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554
*********************
 

โรงเรียน บ้านปากห้วยม่วง จังหวัดอุบลราชธาน

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
คอมพิวเตอร์จำนว? 10 เครื่อง, รั้วโรงเรียน, และซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน