cyberlock อาสา
Google Search
 
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554
*********************
 
โรงเรียน บ้านเปือยนาสูง จังหวัดศรีสะเกษ
สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
ปรับปรุงห้องสมุดใหม่, พร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต