1.โรงเรียนบ้านผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
 
2.โรงเรียนบ้านป่าไร่ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
 
3.โรงเรียนบ้านนาเยีย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

รวมโรงเรียน ปี 2558
 
กลับหน้าหลัก