Cyberlock Volunteer

โครงการ Cyber Lock อาสา ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท

หลักการและเหตุผล

       บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 14 ปี ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ  ประสงค์จะทำประโยชน์ เพื่อสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน และมีความต้องการช่วยเหลือ โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียนโดยจะคำนึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของพนักงานตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย
2. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร
3. เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท
4. เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร
5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้กลับไปพัฒนา ถิ่นฐานบ้านเกิด