Cyber lock Volunteer Year 1/2554

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2554

 1. โรงเรียน บ้านแม่ขุนตื่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่
  • สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา 
  • โต๊ะ - เก้าอี้ นัำกเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 150 ชุด
 2. โรงเรียน บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่176 จังหวัดพิจิตร
  • สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
  • โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 30 ชุด
 3. โรงเรียน บ้านแสงดาวโนนธาตุ จังหวัดหนองบัวลำภู
  • สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
  • ห้องสมุดโรงเรียน, พร้อมห้องสุขาสำหรับเด็กอนุบาลโต
 4. โรงเรียน บ้านปากห้วยม่วง จังหวัดอุบลราชธานี
  • สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
  • คอมพิวเตอร์จำนว 10 เครื่อง, รั้วโรงเรียน, และซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
 5. โรงเรียน บ้านเปือยนาสูง จังหวัดศรีสะเกษ
  • สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
  • ปรับปรุงห้องสมุดใหม่, พร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
 6. โรงเรียน บ้านป่าไร่ จังหวัดศรีสะเกษ
  • สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา
  • สร้างถังน้ำประปา, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น