Cyber lock Volunteer Year 2/2555

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ CYBER LOCK อาสา ปี 2/2555

 1. โรงเรียนบ้านสำโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
  • สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา
  • ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนรู้ และห้องกิจกรรม
 2. โรงเรียนบ้านหลุบกุง ตั้งอยู่ที่ 54 หมู่ที่ 13 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
  • สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา
  • โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถม จำนวน 150 ชุด
 3. โรงเรียนบ้านบ่อดอนแฮด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 54140
  • สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา
  • สร้างโรงอาหารใหม่สำหรับนักเรียน
 4. โรงเรียนบ้านหัวเมือง ตั้งอยู่ที่ 105 หมู่ที่ 6 อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
  • สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา
  • สร้างอาคารเรียน, ห้องสมุด
 5. โรงเรียนบ้านถ่อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
  • สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา
  • ต่อเติมห้องเรียน 3 ห้อง
 6. โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ตั้งอยู่ที่ 2 หมู่ที่ 6 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ 54000
  • สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา
  • ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2
 7. โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
  • สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา
  • ห้องครัวประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน