Cyber lock Volunteer Year 6/2559

โรงเรียนที่ได้รับจากโครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 6 ปี 2559

 1. โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
  • ส่งเสริมพัฒนา
  • สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน
 2. โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
  • ส่งเสริมพัฒนา
  • สร้างต่อ อาคารหอประชุม
 3. โรงเรียนบ้านหนองคอม อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา
  • ส่งเสริมพัฒนา
  • โต๊ะ+เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 250 ชุด