Year 2/2555

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 2 พ.ศ.2555

01 โรงเรียนบ้านหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สร้างอาคารเรียน, ห้องสมุด งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 300,000 บาท

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : สร้างอาคารเรียน, ห้องสมุด งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 300,000 บาท

02 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ห้องครัวประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 100,000 บาท

03 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 55,900 บาท

04 โรงเรียนบ้านถ่อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ต่อเติมห้องเรียน 3 ห้อง งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 250,000 บาท

05 โรงเรียนบ้านบ่อดอนแฮด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา : สร้างโรงอาหารใหม่สำหรับนักเรียน งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 300,000 บาท

06 โรงเรียนบ้านสำโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนรู้ และห้องกิจกรรม งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 300,000 บาท

07 โรงเรียนบ้านหลุบกุง ตั้งอยู่ที่ 54 หมู่ที่ 13 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถม จำนวน 150 ชุด งบประมาณในการดำเนินงาน จำนวนเงิน 195,825 บาท