Year 1/2554

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 1 พ.ศ.2554 จำนวน 6 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านแม่ขุนตื่นน้อย จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : โต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 150 ชุด

2. โรงเรียน บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่176 จังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน จำนวน 30 ชุด

3. โรงเรียน บ้านแสงดาวโนนธาตุ จังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ห้องสมุดโรงเรียน, พร้อมห้องสุขาสำหรับเด็กอนุบาล

4. โรงเรียน บ้านปากห้วยม่วง จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : คอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง, รั้วโรงเรียน, และซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

5. โรงเรียน บ้านเปือยนาสูง จังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ปรับปรุงห้องสมุดใหม่, พร้อมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

6. โรงเรียน บ้านป่าไร่ จังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : สร้างถังน้ำประปา, เครื่องกรองน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น