Year 2/2555

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 2 พ.ศ.2555 จำนวน 7 โรงเรียน

01 โรงเรียนบ้านหัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : สร้างอาคารเรียน, ห้องสมุด

ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป

ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา

ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ

02 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ห้องครัวประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป

ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา

ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ

 

03 โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2

ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป

ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา

ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ

04 โรงเรียนบ้านถ่อน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ต่อเติมห้องเรียน 3 ห้อง

ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป

ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา

ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ

05 โรงเรียนบ้านบ่อดอนแฮด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ต.โพธิ์ชัย อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

สิ่งที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา : สร้างโรงอาหารใหม่สำหรับนักเรียน

ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป

ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา

ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ

06 โรงเรียนบ้านสำโรง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียนรู้ และห้องกิจกรรม

ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป

ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา

ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ

07 โรงเรียนบ้านหลุบกุง ตั้งอยู่ที่ 54 หมู่ที่ 13 ต.โนนจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งเสริมพัฒนา : โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียนประถม จำนวน 150 ชุด

ภาพก่อนการส่งเสริมพัฒนา และทั่วไป

ภาพหลังการส่งเสริม พัฒนา

ภาพกิจกรรมที่ทางโรงเรียนต้อนรับ