Year 3/2556

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 3 พ.ศ.2556 จำนวน 7 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ : ส่งเสริมพัฒนา : อาคารเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 ห้อง (ทำต่อ)

2. โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น : ส่งเสริมพัฒนา : ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล และเพิ่มสื่อการเรียนการสอน

3. โรงเรียนบ้านหนองจาน อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา : ส่งเสริมพัฒนา : ปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ห้อง

4. โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา สาขาบ้านหนองแวง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี : ส่งเสริมพัฒนา : สร้างห้องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งอินเตอร์เน็ต

5. โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น อ.โพธ์โทร อ.อุบลราชธานี : ส่งเสริมพัฒนา : อาคารเอนกประสงค์

6. โรงเรียนรัฐทวิคาม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด : ส่งเสริมพัฒนา : ซ่อมแซมห้องสมุด และอุปกรณ์การศึกษา

7. โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี : ส่งเสริมพัฒนา : โรงอาหาร และอาคารเอนกประสงค์(ทำต่อ)