Year 4/2557

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 4 พ.ศ.2557 จำนวน 3 โรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านกองแขก สาขาแม่หลุ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ส่งเสริมพัฒนา : ก่อสร้างระบบประปา และน้ำดื่มสะอาด

2.โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร

ส่งเสริมพัฒนา : อาคารเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3.โรงเรียนบ้านวังฮวง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ส่งเสริมพัฒนา : ต่อเติมพื้นที่โรงอาหาร