Year 5/2558

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 5 พ.ศ.2558 จำนวน 3 โรงเรียน

1.โรงเรียนบ้านผาท่าพล อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ส่งเสริมพัฒนา : ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียน

2.โรงเรียนบ้านป่าไร่ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

ส่งเสริมพัฒนา : ก่อสร้างอาคารเรียน

3.โรงเรียนบ้านนาเยีย อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ส่งเสริมพัฒนา : ก่อสร้างระบบประปา และน้ำดื่มสะอาด