Year 6/2559

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 6 พ.ศ.2559 จำนวน 3 โรงเรียน

1. โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด : ส่งเสริมพัฒนา : สร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียน

2. โรงเรียนบ้านหนองบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ : ส่งเสริมพัฒนา : สร้างต่อ อาคารหอประชุม

ก่อนโครงการ Cyber Lock อาสา

หลังเข้าเยี่ยมชมโครงการ Cyber Lock อาสา

3. โรงเรียนบ้านหนองคอม อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา : ส่งเสริมพัฒนา : โต๊ะ+เก้าอี้ นักเรียน จำนวน 250 ชุด

ก่อนโครงการ Cyber Lock อาสา

หลังเข้าเยี่ยมชมโครงการ Cyber Lock อาสา

VDO รวมโรงเรียน