Year 8/2561

โครงการ Cyber Lock อาสา ปีที่ 8 พ.ศ.2561 จำนวน 2 โรงเรียน

01 โรงเรียนบ้านเสว (ราษฏร์สามัคคี) อ.สีดา จ.นครราชสีมา

( ส่งเสริมพัฒนา : ทำปรับปรุงโรงอาหาร )

ภาพก่อนโครงการ และ ภาพหลังโครงการ เข้าเยี่ยมชม

ภาพเข้าเยื่ยมชมโครงการ Cyber Lock อาสา ปี 8 พ.ศ.2561

02 โรงเรียนบ้านนาเสือหลายหนองยอ อ.เมือง จ.มุกดาหาร

( ส่งเสริมพัฒนา : ทำปรับปรุงโรงครัว )

ภาพก่อนโครงการ และหลังโครงการ

ภาพเข้าเยื่ยมชมโครงการ Cyber Lock อาสา ปี 8 พ.ศ.2561