โครงการ CyberLock อาสา ส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในชนบท หลักการและเหตุผล

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จํากัด ได้ดําเนินกิจการมาเป็นระยะเวลา 14 ปี ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ประสงค์จะ ทําประโยชน์ เพื่อสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของเยาวชน และมีความ ต้องการช่วยเหลือ โรงเรียนในแถบชนบท ถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลความเจริญ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่เป็นการสนับสนุนทางการศึกษา และเพื่อพัฒนาโรงเรียนโดยจะคํานึงถึงถิ่นฐานบ้านเกิดของ พนักงานตลอดจนจังหวัดที่พนักงานอาศัยอยู่ วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชนไทย

2. เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนในแถบชนบท และถิ่นทุรกันดาร

3. เพื่อเป็นการสร้างความเจริญไปสู่ชนบท

4. เพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร

5. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้กลับไปพัฒนา ถิ่นฐานบ้านเกิด